Our Blog

IAIDO Tarnowskie Gory, Kendo, Dojo, martial arts, sztuka walki Poland, Polska,Norio Furuichi Sensei
Berlin Seminar z Furuichi Sensei
31 July 2018

18. do 22. lipiec:  Berlin workshop with Norio Furuichi Sensei 8th Dan Kyoshi – IAIDO

Read More